X
OPRAVDU CHCETE ODEJÍT?
Máte jakékoli otázky z oblasti školení a certifikace Projektového řízení
Pravidelně budeme pro vás vysílat bezplatné Webinaře na různá témata na kterých budete moci klást jakékoliv otázky. Kromě toho realizujeme i školení PRINCE2 formou webinářů.
Odpovíme na vaše otázkyAnglicko-česko-slovenský překlad některých specifických výrazů

English

Česky

Slovensky

ad hoc direction

ad hoc nasměrování

ad-hoc smerovanie

Authorize a Work Package

Schválení Balíku Práce

schválenie (pridelenie) Pracovného balíka

Avoid

Vyvarovat se

vyhnúť sa

baselined products

schválené produkty

základňové produkty

Benefits Review Plan

Plán Revize Přínosů

Plán vyhodnocovania (preskúmania) prínosov

Business Assurance

Projektový dohled za obchodní záležitosti

Odborné zabezpečenie projektu za Výkonného riaditeľa

Business Case

Obchodní Případ

Zdôvodnenie projektu

business justification

průběžného zdůvodnění projektu

opodstatnenie projektu

business option

obchodní varianty

možnosti organizácie

Closing a Project

Ukončení Projektu

ukončenie projektu

Communication Management Strategy

Strategie Řízení Komunikace

Stratégia riadenia komunikácie

Configuration Item Record

Záznam o Konfigurační Položce

Záznam o konfiguračnej položke

Configuration Management Strategy

Strategie Řízení Konfigurací

Stratégia riadenia konfigurácií

continued business justification

„průběžné zdůvodnění projektu

neustále zdôvodňovanie opodstatnenosti

Controlling a Stage

Kontrola Etapy

riadenie etapy

corporate or programme management

vedení společnosti nebo programu

riadenie podniku/programu

Cross-functional

Přesah přes jedno oddělení

medziodborový

customer's quality expectations

očekávání zákazníka na kvalitu

zákazníkove očakávania kvality

Daily Log

Deník Projektového Manažera

Denník Projektového manažéra

Directing a Project

Směrování Projektu

Strategické riadenie projektu

end stage assessment

konečné posouzení etapy

hodnotenie na konci etapy

Escalate issues and risks

Eskalování otevřených bodů a rizik

eskalovanie otvorených bodov a rizík

event-driven control

kontrolní mechanismus řízený událostí

kontrola riadená udalosťou

Exception Plan

Plánu Realizace Výjimky

Plán výnimky

Exception Report

Zpráva o Výjimce

Správa o výnimke

Executive

Sponzor projektu

Výkonný riaditeľ

Fallback

Náhradní řešení

záložný plán

Focus on products

Zaměření se na produkty

zameranie sa na produkty

Highlight Report

Zpráva o Stavu Etapy

Správa o stave etapy

Change Authority

Změnová Komise

Autorita pre zmenu

Checkpoint Report

Zpráva o Stavu Balíku Práce

Správa o stave pracovného balíka

Initiating a Project

Nastavení Projektu

iniciácia projektu

Initiation Stage

Etapa Nastavení Projektu

etapa iniciácie projektu

Lessons Log

Přehled Získaných Poznatků

Zoznam (súbor) ponaučení

Manage by stages

Řízení pomocí etap

riadenie po etapách

management by exception

dohled nad projektem na základě výjimek

riadenie s výnimkami

Managing a Stage Boundary

Řízení Přechodu mezi Etapami

Riadenie prechodu medzi etapami (riadenie hraníc etapy)

Managing Product Delivery

Řízení Dodání Produktu

Riadenie dodávky produktu

Outline Business Case

Náčrt Obchodního Případu

Rámcové zdôvodnenie projektu

Presenter

Prezentující výrobce

Predkladateľ

probability

pravděpodobnost nastání

pravdepodobnosť

product breakdown structure

produktový rozpad

hierarchická štruktúra produktov

Product Status Account

Výkaz Stavu Produktů

Výkaz stavu produktov

produc tbased planning technique

technika produktově orientovaného plánování

technika produktovo orientovaného plánovania

Project approach

Projektový přístup

Prístup k projektu

Project Assurance

Projektový Dohled

Odborné zabezpečenie

Project Board

Projektový Výbor

Projektový výbor (Riadiaci výbor projektu)

Project Brief

Chartu Projektu

Zadanie (popis) projektu

Project Initiation Documentation

Dokument o Nastavení Projektu

Projektová iniciačná dokumentácia

project management team

řídicího týmu projektu

riadiaci tím projektu (Projektový tím)

Project Plan

Projektový Plán

Plán projektu

Project Support

Podpora Projektu

Podpora projektu

quality assurance

Oddělení kvality

zabezpečenie kvality

quality review technique

technika posouzení kvality

technika posudzovania kvality

Request for change,

Změnový požadavek,

žiadosť o zmenu

Review the stage status

Posouzení stavu etapy

preskúmanie stavu etapy

reviewer

Posuzovatel

Posudzovateľ

risk appetite

míra ochoty riskovat

miera ochoty riskovať

Senior Supplier

Hlavní Dodavatel

Hlavný dodávateľ

Senior User

Hlavní Uživatel

Hlavný používateľ

Stage Plan

Plán Etapy

Plán etapy

stakeholders

zainteresované strany

účastníci projektu

Starting up a Project

Zahájení Projektu

Predprojektová príprava

Tailor to suit the project environment

Škálování do prostředí organizace

prispôsobenie prostrediu projektu

Take corrective action

Podniknutí nápravných opatření

realizovať nápravné opatrenie

Team Manager

Týmový Manažer

vedúci tímu

time-driven control

řízený časem neboli pravidelný

kontrola riadená udalosťou

Work Package 

 Balík Práce

Pracovný balík

   

 

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.


Bezplatný webinář

Rychlé informace

Školení přes webináře

Jako první v České republice realizujeme školení PRINCE2 pře webináře. Realizujte školení z domova za bezkonkurenční cenu už dnes!

Exam Plus - zkouška Foundation

Zájemcům, kteří nemají čas účastnit se prezenční nebo webinárovej formy školení můžeme nabídnout zrychlené eLearning školení a zkoušku Foundation za výhodnou cenu.

Jsme PRINCE2 Profesionálové

Jako první v České republice máme certifikát PRINCE2 PROFESSIONAL, který dokazuje, že metodiku ovládáme nejen teoreticky, ale i prakticky.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál


Připravili jsme pro Vás druhé vydání dvojjazyč- ného manuálu "Základy metody projektového řízení PRINCE2". Manuál přináší všechny infrormace o metodice PRINCE2 a je vhodný i na školení PRINCE2 Foundation.

Číst víc