X
OPRAVDU CHCETE ODEJÍT?
Máte jakékoli otázky z oblasti školení a certifikace Projektového řízení
Pravidelně budeme pro vás vysílat bezplatné Webinaře na různá témata na kterých budete moci klást jakékoliv otázky. Kromě toho realizujeme i školení PRINCE2 formou webinářů.
Odpovíme na vaše otázkyProcesy PRINCE2®

Procesy PRINCE2® popisují časový sled aktivit, jak se reálně realizují v projektu. Metodologie PRINCE2® definuje 7 procesů, které je možné upravovat v rámci tayloringu - přizpůsobení správy potřebám projektu.

1. Starting up a project process (SU) – Zahájení projektu

Jak napovídá samotný název, tento proces se realizuje před samotným zahájením projektu. Jeho spouštěčem je Mandát projektu (pokyn z vedení podniku / programu pro realizaci projektu). Cílem procesu je zvážit, zda je projekt realistický a zda má smysl jej iniciovat. Vychází se přitom z hrubých odhadů na náklady, čas, organizační strukturu a podobně.

Mezi aktivity v procesu Zahájení projektu patří:

  • jmenování Sponzora projektu (Executive) a projektového manažera
  • vytvoření Deníku projektového manažera (Daily log) a Seznamu ponaučení (Lessons log)
  • příprava organizační struktury a projektového týmu
  • definování projektu, popis produktu projektu, zákazníkova očekávání kvality a akceptačních kritérií
  • příprava Náčrtu obchodního případu (Outline Business case)
  • připravení Plánu etapy mastavení (Initiation stage)

Víc informací najdete ve videopřednášce Predprojektová príprava.

2. Directing a project (DP) – Směrování projektu

Účelem tohoto procesu je vydávat strategická rozhodnutí a usměrňovat Projektového manažera. Směrování projektu (Directing a project) se realizuje na úrovni Projektového výboru (Řídícího výboru projektu). Autorizace a pokyny se obvykle vydávají jako konsenzus zástupců dodavatele, odběratele a investora (Business).
Mezi aktivity v procesu Směrování projektu patří:

  • Schválení nastavení (Authorise Initiation) - rozhodnutí se vydává na základě výstupů z procesu Předprojektová příprava
  • Schválení projektu (Authorise project) - rozhodnutí se vydává na základě výstupů z procesu předprojektová příprava (hlavně PID - Projektová iniciační dokumentace) az procesu Řízení přechodu mezi etapami (Řízení hranic etapy), kde se vyhodnocuje předchozí etapa a připravuje se plán následující etapy
  • Schválení plánu etapy nebo plánu výjimky (Authorise the stage or Exception plan) - na konci každé etapy musí Projektový manažer vyhodnotit předchozí etapu a připravit plán následující etapy (v procesu řízení hranic mezi etapami). Podobná situace nastane, i když se projekt dostane do výjimky. Bez autorizace Projektového výboru nemá Projektový manažer kompetence pokračovat v projektu.
  • Ad-hoc rozhodnutí (Give Ad-Hoc direction) - Strategické řízení musí často dávat Ad-hoc rozhodnutí na základě vzniklé situace. Tato rozhodnutí jsou pro Projektového manažera závazné a musí na základě nich přizpůsobit projekt.
  • Schválení ukončení projektu (Authorise the closure) - výstupem z procesu Ukončení projektu je sada dokumentace, která musí být schválena v strategickém řízení projektu. Bez schválení, nemůže být projekt PRINCE2 ukončen.

Více informací najedete ve videoprednáške Strategické riadenie projektu.

3. Initiating a project (IP) – Nastavení projektu

Účelem procesu je vytvořit pevné základy pro projekt, aby organizace porozuměla práci, která se má provést na dodání produktů před tím, než se vyčlení prostředky na projekt. Proces by měl zabránit tomu, aby se neplýtvalo prostředky na špatně připravené projekty nebo takové, které nepřinesou očekávané přínosy.

Mezi aktivity  v procesu Nastavení projektu patří:

  • Připravit Strategii řízení rizik
  • Strategii řízení kvality
  • Strategii řízení konfigurací
  • Strategii řízení komunikace a souvisejích dokumentů
  • Registr rizik
  • Registr otevřených bodů
  • Registr kvality
  • Záznamy o konfiguračních položkách
  • Organizační strukturu
  • Seřídění řídících prvků (kontrolních mechanismů)

Více informací najdete ve videopřednášce Iniciácia projektu príprava

4. Controlling a Stage (CS) - Řízení etapy

Účelem procesu je přidělit práci, která se má provést (tvorba produktů v podobě pracovních balíčků), monitorování této práce, řešení otevřených bodů (problémů), podávání zpráv o pokroku na Projektový výbor a provádění nápravných opatření aby se zajistilo, že etapa zůstává v rámci svých tolerancí.

Mezi aktivity v procesu řízení etapy patří:

 Více informací najdete ve videopřednášce Riadenie etapy.

5. Managing product delivery (MP) – Řízení dodávky produktu

Účelem procesu Řízení dodávky produktu je kontrolovat propojení mezi Projektovým manažerem a Vedoucími týmů formálním zadáváním požadavků na akceptaci, zpracování a dodání projektové práce (produktů). Role vedoucího týmu je řídit práci na dodávce jednoho nebo více produktů. Ty mohou být externí nebo interní vzhledem k organizaci zadavatele.

Mezi aktivity v procesu řízení etapy patří:

  • Akceptovat pracovní balík
  • Vykonat práce požadované v Pracovním balíku
  • Dodat Pracovní balík (vyrobený produkt)

 Více informací najdete ve videoprednáške Riadenie dodávky produktu.

6. Řízení přechodu mezi etapami (řízení hranic etapy)

Účelem procesu Řízení Přechodu mezi etapami je zajistit, aby měl Projektový výbor dostatek informací od Projektového manažera, aby mohl posoudit pokrok a úspěch projektu, schválit Plán následující etapy, prozkoumat Plán projektu a potvrdit neustálou opodstatněnost projektu a přijatelnost rizik.

Mezi aktivity v procese řízení přechoch mezi etapami patří:

  • Plánování následující etapy
  • Aktualizovaní projektového plánu
  • Aktualizace Obchodního případu (Business Case)
  • Připravení zprávy o ukončení etapy
  • Když se jedná o vyjímku, vytvoření Plánu vyjímky

Více informací najdete ve videopřednášce Riadenie prechodu medzi etapami.

7. Closing a project (CP) – Ukončení projektu

Účelem procesu Ukončení projektu je poskytnout fixní bod, kdy je zajištěno převzetí Produktu projektu a ujištění se, že všechny cíle projektu popsané v Projektové iniciační dokumentaci byly splněny a že projekt již nemá víc co dodat.

Mezi aktivity v procesu řízení etapy patří:

  • Připravit plánované ukončení, nebo
  • Připravit předčasné ukončení
  • Odevzdání produktů
  • Vyhodnocení projektu
  • Doporučit ukončení projektu

Více informací najdete ve videoprednáške Ukončenie projektu.

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.


Bezplatný webinář

Rychlé informace

Školení přes webináře

Jako první v České republice realizujeme školení PRINCE2 pře webináře. Realizujte školení z domova za bezkonkurenční cenu už dnes!

Exam Plus - zkouška Foundation

Zájemcům, kteří nemají čas účastnit se prezenční nebo webinárovej formy školení můžeme nabídnout zrychlené eLearning školení a zkoušku Foundation za výhodnou cenu.

Jsme PRINCE2 Profesionálové

Jako první v České republice máme certifikát PRINCE2 PROFESSIONAL, který dokazuje, že metodiku ovládáme nejen teoreticky, ale i prakticky.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál


Připravili jsme pro Vás druhé vydání dvojjazyč- ného manuálu "Základy metody projektového řízení PRINCE2". Manuál přináší všechny infrormace o metodice PRINCE2 a je vhodný i na školení PRINCE2 Foundation.

Číst víc